www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowienia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7776 2018-09-19 XVII AmC 677/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adrian Martynowicz LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu "Nabywca zobowiązuje się (...) do ponoszenia proporcjonalnego (do pow. Użytkowej Lokalu) przypadających na każdy Budynek kosztów związanych z nieruchomością nie będącą Nieruchomością Wspólną w części przypadającej na obiekt B3,... 2023-01-13 NIERUCHOMOŚCI
7775 2017-12-13 VII ACa 1036/17 Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy Tomasz Żuk, Katarzyna Wac-Włodarczyk mBank Spółka Akcyjna w Warszawie "Kursy kupna/sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników: 1) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym, 2) podaży i popytu na waluty na rynku... 2021-05-28 USŁUGI FINANSOWE
7774 2017-12-13 VII ACa 1036/17 Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy Tomasz Żuk, Katarzyna Wac-Włodarczyk mBank Spółka Akcyjna w Warszawie "Wysokość kursów kupna/sprzedaży walut obowiązujących w danym dniu roboczym może ulegać zmianie. Decyzja o zmianie wysokości kursów jak również o częstotliwości zmiany podejmowana jest przez Bank z uwzględnieniem czynników... 2021-05-28 USŁUGI FINANSOWE
7773 2017-12-13 VII ACa 1036/17 Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy Tomasz Żuk, Katarzyna Wac-Włodarczyk mBank Spółka Akcyjna w Warszawie "W przypadku, gdy Kredytobiorca/Pożyczkobiorca dokona wyboru spłaty Kredytu/Pożyczki w złotych albo złoży dyspozycję spłaty Kredytu/Pożyczki w złotych po uprzednim złożeniu dyspozycji spłaty Kredytu/Pożyczki w walucie waloryzacji... 2021-05-28 USŁUGI FINANSOWE
7772 2017-12-13 VII ACa 1036/17 Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy Tomasz Żuk, Katarzyna Wac-Włodarczyk mBank Spółka Akcyjna w Warszawie "Kursy kupna/sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników: 1) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym, 2) podaży i popytu na waluty na rynku... 2021-05-28 USŁUGI FINANSOWE
7771 2017-12-13 VII ACa 1036/17 Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy Tomasz Żuk, Katarzyna Wac-Włodarczyk mBank Spółka Akcyjna w Warszawie "Wysokość kursów kupna/sprzedaży walut obowiązujących w danym dniu roboczym może ulegać zmianie. Decyzja o zmianie kursów jak również o częstotliwości zmiany podejmowana jest przez Bank z uwzględnieniem czynników wymienionych w... 2021-05-28 USŁUGI FINANSOWE
7770 2016-04-19 XVII AmC 2939/14 Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Żuk, Katarzyna Wac-Włodarczyk mBank Spółka Akcyjna w Warszawie "przeliczenia kredytu na walutę waloryzacji bank dokonuje wg kursu kupna danej waluty z tabeli kursowej banku obowiązującej w dniu i godzinie uruchomienia kredytu" 2021-05-28 USŁUGI FINANSOWE
7769 2016-08-09 XVII AmC 951/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Tandem" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie "Kupujący zobowiązuje się kupić pojazd wskazany w Umowie za pełną cenę tam określoną, która może wzrosnąć w przypadkach, gdy do dnia wydania pojazdu nastąpi zmiana: - stawek celnych lub podatkowych lub zostaną wprowadzone dodatkowe... 2021-05-28 USŁUGI INTERNETOWE
7768 2018-07-12 XVII AmC 675/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dariusz Dworzecki Bank Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie "Jeżeli w trakcie okresu wskazanego w ust. 8 i 9 stosunek kwoty kredytu pozostającej do spłaty do wartości nieruchomości stanie się niższy niż 80% Bank dokona zwrotu proporcjonalnej części opłaty na rachunek Kredytobiorcy, za pełne... 2021-05-28 USŁUGI FINANSOWE
7767 2018-07-12 XVII AmC 675/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dariusz Dworzecki Bank Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie "W przypadku, gdy waluta, w której udzielono kredytu przestanie być prawnym środkiem płatniczym, a będzie nim waluta euro, wszelkie zobowiązania kredytobiorcy wobec Banku, wynikające z umowy kredytu, zostaną przeliczone na walutę euro,... 2021-05-28 USŁUGI FINANSOWE