www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowienia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7406 2017-05-26 XVII AmC 1858/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Panufnik, Jarosław Wagner. Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Patronus z siedzibą w Poznaniu, Monika Pawlikowska-Hausmann, Wiesława Musa, Jacek Matusiak, Jerzy Maciejewski, Rafał Krysiak, Emil Hausmann, Tomasz Antosik JOART Spółka Akcyjna z siedzibą w Bolesławcu "Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia powyższego warunku produkt nie zostanie... 2019-02-01 HANDEL ELEKTRONICZNY
7405 2017-04-19 XVII AmC 1545/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik, Michał Chołys, Emil Hausmann, Rafał Krysiak, Jerzy Maciejewski, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Monika Pawlikowska-Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Danuta Panufnik JOART Spółka Akcyjna w Bolesławcu "Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny" 2018-02-01 HANDEL ELEKTRONICZNY
7404 2018-11-21 XVII AmC 591/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Berlinia.net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby przewoźnika" 2019-01-18 INNE USŁUGI
7403 2012-07-27 XVII AmC 5732/11 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Krzysztof Galus, Jarosław Izydorczyk - Biuro Podróży Kormoran w Oleśnie "BP Kormoran zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia konsekwencji finansowych z Uczestnikiem uporczywie naruszającym ustalony porządek imprezy, zagrażającym jej realizacji lub uniemożliwiającym... 2019-01-16 TURYSTYKA
7402 2006-06-13 XVII AmC 61/05 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Wanda Joanna Paździora § 5 "W przypadku rezygnacji w trakcie trwania kursu z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy. Usługodawcy przysługuje opłata za usługę do końca obowiązywania niniejszej umowy. Usługodawca może zrezygnować z powyższej należności... 2019-01-16 USŁUGI EDUKACYJNE
7401 2017-03-13 XVII AmC 45/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Agnieszka Zglińska, Sylwia Lipińska, Piotr Marciniak, Paweł Pyć, Iwar Hausmann, Igor Wagner Paweł Szopa - ACERON "Od momentu nadania firma ACERON nie ma wpływu na to co się dzieje z przesyłką. Odpowiedzialność za dostarczenie przesyłki w całości, spoczywa na Poczcie Polskiej. Nie odpowiadamy za uszkodzenie przesyłki lub jej zawartości przez... 2019-01-14 HANDEL ELEKTRONICZNY
7400 2015-12-21 XVII AmC 30974/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wiesława Musa, Tomasz Antosik, Józef Ruciński, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jerzy Maciejewski, Michał Chołys Justyna Stolarz - STO "Jeżeli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne lub braki, należy go odesłać na adres firmy podany w paragrafie I; nie później jednak niż do 30 dni od daty zakupu" 2019-01-14 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7399 2017-01-11 XVII AmC 1712/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie "Telekomunikacja Internetowa" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu "Odpowiedzialność Dostawcy jest ograniczona do wysokości opłaty za świadczenie usług przez miesiąc, obliczonej w zależności od opłacanego przez Klienta abonamentu, jako jednokrotność abonamentu miesięcznego, 1/3 abonamentu kwartalnego... 2019-01-14 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
7398 2015-02-04 XVII AmC 3478/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Prometeusz Kredyty Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach "§7.1 " Wysokość opłat, o których mowa w §3 może ulegać zmianie w zależności od: a) zmiany poziomu inflacji w wysokości podawanej do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny, b) zmiany kosztów obsługi... 2019-01-04 USŁUGI FINANSOWE
7397 2015-02-04 XVII AmC 3478/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Prometeusz Kredyty Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach "§3.1 " Z tytułu podjętych działań monitorujących Prometeusz Kredyty Sp. z o. o. ma prawo obciążyć klienta opłatą za przeprowadzenie następujących czynności: 1) wykonanie telefonu interwencyjnego w sprawie opóźnienia w... 2019-01-04 USŁUGI FINANSOWE