www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Numer postanowienia: 1311

Sygnatura akt: XVII AmC 68/06
Data wyroku: 2007-10-11
Data wpisu: 2008-01-24
Branża: USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
Zagadnienie: Inne – klauzula generalna (art. 385(1) §1)

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Uzasadnienie: tak

Widnieje w rejestrze

Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia