www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Numer postanowienia: 1358

Sygnatura akt: XVII AmC 30/06
Data wyroku: 2007-01-30
Data wpisu: 2008-03-14
Branża: USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
Zagadnienie: Prawo do wiążącej interpretacji umowy (art. 385(3) pkt 9 KC), Prawo do stwierdzenia zgodności świadczenia z umową (art. 385(3) pkt 11 KC)

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa Spółka Akcyjna w Warszawie

Powód: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Uzasadnienie: tak

Widnieje w rejestrze

W razie niedopełnienia przez ubezpieczającego któregokolwiek z wyżej wymienionych obowiązków ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w części lub w całości.