www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Numer postanowienia: 2060

Sygnatura akt: XVII AmC 727/09
Data wyroku: 2010-08-16
Data wpisu: 2010-10-29
Branża: USŁUGI BANKOWE
Zagadnienie: Prawo do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w umowie (art. 385(3) pkt 10 KC)

Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Bank BPH S.A. w Krakowie

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Uzasadnienie: tak

Widnieje w rejestrze

5. O wysokości oprocentowania Bank zawiadomi Kredytobiorcę oraz Poręczycieli pisemnie w terminie 14 dni od dnia uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy. Właściwa wysokość oprocentowania, która będzie obowiązywać Kredytobiorcę w okresie wskazanym w ust. 1 może się różnić od wartości podanej w ust. 1