www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Numer postanowienia: 2908

Sygnatura akt: XVII AmC 314/09
Data wyroku: 2009-07-27
Data wpisu: 2012-02-29
Branża: USŁUGI BANKOWE
Zagadnienie: Inne – klauzula generalna (art. 385(1) §1)

Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: BRE Bank spółka akcyjna w Warszawie

Powód: Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus w Poznaniu

Uzasadnienie: tak

Widnieje w rejestrze

Posiadacz rachunku oświadcza, że w zakresie roszczeń mBanku wynikających z niniejszej Umowy dobrowolnie poddaje się egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 30.000 zł (trzydziestu tysięcy zł) obejmujących kwotę długu wraz z odsetkami oraz koszty sądowe i wszelkie inne koszty i wydatki niezbędne do celowego dochodzenia praw przez mBank

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 listopada 2009 r. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 września 2010 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 185/10)