www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Numer postanowienia: 3181

Sygnatura akt: XVII AmC 426/09
Data wyroku: 2010-12-14
Data wpisu: 2012-05-15
Branża: USŁUGI BANKOWE
Zagadnienie: Prawo do wiążącej interpretacji umowy (art. 385(3) pkt 9 KC), Prawo do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w umowie (art. 385(3) pkt 10 KC)

Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Bank Millennium spółka akcyjna w Warszawie

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Uzasadnienie: tak

Widnieje w rejestrze

Bank zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w okresie obowiązywania umowy kredytu, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z poniższych przyczyn: 1) zmiana parametrów rynkowych, środowiska konkurencji, przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych, stosowanych w sektorze bankowym, 2) zmiana poziomu inflacji bądź innych warunków makroekonomicznych, 3) zmiana zakresu lub formy świadczonych usług

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2011 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI Ca 420/11)