www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Numer postanowienia: 3519

Sygnatura akt: XVII AmC 728/09
Data wyroku: 2010-10-11
Data wpisu: 2012-08-06
Branża: USŁUGI BANKOWE
Zagadnienie: Inne – klauzula generalna (art. 385(1) §1)

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Getin Noble Bank SA w Warszawie

Powód: Wiesław Chwała

Uzasadnienie: tak

Widnieje w rejestrze

Kredytobiorca wyraża zgodę, aby wszelkie koszty i opłaty związane z Programem DOM BankAssurance w trakcie uczestnictwa w Programie, były doliczane do kwoty kredytu w trybie podwyższenia bieżącego salda kredytowego, a w przypadku ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych do raty kredytu

Sąd Apelacyjny wyrok z dnia 14 lipca 2011 r. sygn. akt VIACa 74/11; Sąd Najwyższy postanowienie z dnia 14 czerwca 2012 r. I CSK 657/11