www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Numer postanowienia: 4052

Sygnatura akt: XVII AmC 5204/11
Data wyroku: 2012-08-03
Data wpisu: 2012-11-22
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie: Prawo do wiążącej interpretacji umowy (art. 385(3) pkt 9 KC), Obowiązek zapłaty wyłącznie przez konsumenta określonej kwoty na wypadek rezygnacji z umowy (art. 385(3) pkt 16 KC), Obowiązek zapłaty przez konsumenta rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego w sytuacji rezygnacji z umowy (art. 385(3) pkt 17 KC)

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Anna Jastrzębska Robak

Powód: Krzysztof Wójcik

Uzasadnienie: tak

Widnieje w rejestrze

§5. Biuro Nieruchomości posiada wyłączne prawo na sprzedaż zgłoszonej nieruchomości w okresie umownym i Zamawiający nie może jej oferować innym pośrednikom, osobom trzecim ani sprzedać we własnym zakresie. Uchybienie powyższego uważa się za zerwanie zawartej umowy. Koszty zerwania umowy wraz z utraconym wynagrodzeniem od nabywcy ponosi Zamawiający w całości. Wynagrodzenie powyższe jest również płatne po wygaśnięciu umowy, jeżeli nabywcą jest osoba która otrzymała ofertę z Biura Nieruchomości w okresie umownym. W tym przypadku Zamawiający jest zobowiązany poinformować Biuro o zawarciu umowy sprzedaży, wskazać drugą stronę umowy przez okazanie aktu notarialnego w terminie trzech dni od jej zawarcia. W przypadku uchybienia powyższego Biuro pobiera od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości 2% od zawartej umowy - wartości transakcji. Odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie należnego wynagodzenia ustala się na ustawowe