www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Numer postanowienia: 4053

Sygnatura akt: XVII AmC 5204/11
Data wyroku: 2012-08-03
Data wpisu: 2012-11-22
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie: Prawo do wiążącej interpretacji umowy (art. 385(3) pkt 9 KC), Obowiązek zapłaty wyłącznie przez konsumenta określonej kwoty na wypadek rezygnacji z umowy (art. 385(3) pkt 16 KC), Obowiązek zapłaty przez konsumenta rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego w sytuacji rezygnacji z umowy (art. 385(3) pkt 17 KC)

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Anna Jastrzębska Robak

Powód: Krzysztof Wójcik

Uzasadnienie: tak

Widnieje w rejestrze

§7. Wypowiedzienie umowy może nastąpić za porozumieniem stron w terminie ustawowym (czas określony) lub w terminie na trzy miesiące naprzód (czas nieokreślony zawarcia umowy). Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zerwania zawartej umowy bez wypowiedzenia przez Zamawiającego lub wprowadzenia Pośrednika w błąd, należne wynagrodzenie dla Biura Nieruchomości wynosi 2% zawartej umowy - wartości transakcji od Zamawiającego + utracone wynagrodzenie, które Pośrednik otrzymałby od kupującego. Odsetki za zwłokę ustala się na ustawowe