www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Numer postanowienia: 4297

Sygnatura akt: XVII AmC 600/12
Data wyroku: 2012-09-21
Data wpisu: 2013-02-22
Branża: NIERUCHOMOŚCI
Zagadnienie: Obowiązek zapłaty wyłącznie przez konsumenta określonej kwoty na wypadek rezygnacji z umowy (art. 385(3) pkt 16 KC)

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Nieruchomości Wielkopolski-Pośrednictwo

Powód: Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus z siedzibą w Poznaniu

Uzasadnienie: tak

Widnieje w rejestrze

W przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę zakazu, wynikającego z przyznanej Pośrednikowi wyłączności, Pośrednik będzie upoważniony do domagania się od Zleceniodawcy zapłaty kary umownej w wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2012 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI Acz 2223/12) oddalające zażalenie powoda