www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Numer postanowienia: 488

Sygnatura akt: XVII Amc 8/04
Data wyroku: 2004-11-24
Data wpisu: 2005-07-11
Branża: USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
Zagadnienie: Uniemożliwienie konsumentowi skierowania sprawy do rozpatrzenia przez polskie sądy lub narzucenie rozstrzygnięcia sprawy polskiemu lub zagranicznemu sądowi polubownemu lub sądowi niewłaściwemu miejscowo (art. 385(3) pkt 23 KC)

Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: SAMPO Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA w Warszawie

Powód: Renata Szymborska

Uzasadnienie: tak

Widnieje w rejestrze

„Wszystkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Towarzystwa”