www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Numer postanowienia: 5711

Sygnatura akt: XVII AmC 3480/12
Data wyroku: 2013-03-07
Data wpisu: 2014-07-01
Branża: USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
Zagadnienie: Brak odpowiedzialności wobec konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 385(3) pkt 2 KC)

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Uzasadnienie: tak

Widnieje w rejestrze

Ubezpieczony, przystępując do ubezpieczenia, zwalnia lekarzy prowadzących w kraju stałego miejsca zamieszkania i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyraża zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej przedstawicielom Signal Iduna