www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Numer postanowienia: 5743

Sygnatura akt: XVII AmC 1531/09
Data wyroku: 2010-12-27
Data wpisu: 2014-08-05
Branża: USŁUGI BANKOWE
Zagadnienie: Inne – klauzula generalna (art. 385(1) §1)

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: BRE BANK Spółka Akcyjna w Warszawie

Powód: Stowarzyszenie

Uzasadnienie: tak

Widnieje w rejestrze

Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50