www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Numer postanowienia: 6380

Sygnatura akt: VI Aca 1930/13
Data wyroku: 2014-06-25
Data wpisu: 2016-04-25
Branża: USŁUGI BANKOWE
Zagadnienie:

Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny

Pozwany: Bank DnB Nord Polska S.A. w Warszawie

Powód: Marta Rupieta, Aleksandra Werner

Uzasadnienie: nie

Widnieje w rejestrze

Do określenia własnego kursu kupna i sprzedaży waluty w Tabeli Bank stosuje odchylenie od średniego kursu danej waluty, określonej przez Narodowy Bank Polski. Róźnica pomiędzy kursem kupna waluty a kursem sprzedaży waluty wynosi maksymalnie 10% od wartości obu kursów waluty. Róźnica ta stanowi spread walutowy

Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem o sygn. akt XVII AmC 8868/12 z dnia 5 września 2013 r. oddala powództwo o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone.