www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Numer postanowienia: 939

Sygnatura akt: XVII AmC 112/04
Data wyroku: 2005-02-09
Data wpisu: 2006-11-09
Branża: SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
Zagadnienie: Brak odpowiedzialności wobec konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 385(3) pkt 2 KC)

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pozwany: Auto Centrum Kosicki Sp. z o.o.z/s w Łodzi

Powód: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Uzasadnienie: tak

Widnieje w rejestrze

„Nabywca potwierdza, że otrzymał w/w pojazd kompletny i sprawny technicznie, bez wad a w szczególności sprawdził wraz ze sprzedawcą sprawność wszystkich podzespołów mających wpływ na bezpieczeństwo pojazdu (…)”